1 - 20 - 356 sonuc. Sayfa: 1 - 18
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 EBAN Ar – Eban b. Osman b. Affan  Hz. Osman’ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe’ye refakat etmiştir. M
2 EBBEDULLAH Ar – Allah ebedi eylesin, daim eylesin. M

3 EBECEN Tür – Akıllı çocuk. M
4 EBED Ar . – Sonu olmayan gelecek. – İsim olarak kullanılmaz. Uni
5 EBER Ar . – Hayırlı, şerefli, faziletli. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Uni
6 EBHER Ar – En parlak. M
7 EBRA Ar 1. Ürkme, kaçma. 2. Birden bire ölme. M
8 EBRAR Ar 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. M
9 Ebren Oz Turk Kainat Uni
10 EBU Ar – Baba, ata.(bkz. Ebi, peder). M
11 EBU ALİ SİNA İbn Sina . Ali Sina’nın babası anlamında. Ünlü Türk bilgini. Uni
12 EBU CEHİL Ar –(Ebu’lHakem Amr b. Hişam b. elMuğire) İs­lam’ın doğuşunda müslümanların en büyük düşmanlarından. Mekkeli müşrik. Müslümanlara en büyük işkeneler onun tarafından yapıldı. Cehalet ve bilgisizliğin babası anlamında Ebu Cehil denildi. Hakkında ayetler indi. Bedir savaşında İslam mücahidi İbn Mes’ud tarafından öldürüldü. M
13 EBU DAVUD Ar – Süleyman b. elEşas esSicistani. Kütübi Sitte’den birisi olan Süneni Ebu Davud’un müellifi. Büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan Sünen’i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir. M

14 EBU EYYUB EL-ENSARİ Ar – Asıl adı Halid b. Seyd’dir. Sahabedendir. Rasûlullah Medine’ye geldiğinde ilk önce onun evinde misafir oldu. İstanbul’a kadar gelip Bizanslılarla savaştı. M
15 EBU HANİFE Ar .(Nu’man b. Sabit). Hanefi mezhebinin kurucusu. Müetehid, alim.(Küfe 699Bağdat 787). Kabil’den gelen büyük babası Kufe’ye yerleşti. İslami ilimler sahasında mükemmel bir eğitim gören İmamı Azam ictihad edebilecek seviyeye geldi. Devrinin en meşhur bilginidir. Küfe kadılığı teklifini reddedince Halife Mansur onu hapse attırdı. Hapishanede iken vefat etli. ) Uni
16 EBU HUREYRE Ar – Suffe ashabındandır. Birçok hadis rivayet etmiştir. M
17 EBU UBEYDE B. EL-CERRAH Ar –(571639)(Amr b. Abdullah). İslami ilk kabul eden sahabelerden biri. Cennetle müjdelenmiştir. Çeşitli cephelerde ordu komutanlığı yaptı. Suriye’de vefat elti. ) M
18 EBU ZER Ar – Altın sahibi, servet ve zenginlik sahibi. M
19 EBU ZER EL-GIFARİ Ar Sahabedendir. M
20 EBUBEKİR Ar – Deve yavrusunun babası. – Hulefai Raşidin’in ilkidir. Hz. Ebubekir’in lakabı. Rasûlullah(s.a.s)’ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur. M