Popüler Ar bebek isimleri Kız ve Erkek için.

1 - 20 - 2869 sonuc. Sayfa: 1 - 144
# İsim Menşei Anlam Cinsiyet
1 ABBAD Ar Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasaklarından kaçınan. –Abbad b. Bişr. Ashab’dan. M
2 ABBAS Ar 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan(bkz. Esed, gazanfer, şiir). – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah(s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur. ) M

3 ABBASE Ar –(bkz. Abbas). Ahmed b. Hanbel’in hanımının ismi. Hz. Abbas’a mensup olan. F
4 ABD Ar – Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah’ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi. F
5 ABDİ Ar – Kulluk ve itaat eden. M
6 ABDÜDDAR Ar – Zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah’ın kulu. edDar. Allah’ın isimlerindendir. M
7 ABDÜLAFUV Ar – Geniş Avf ve mağfiret sahibi yüce Allah’ın kulu. Allah’ın isimlerinden,(bkz. elAfuv). M
8 ABDÜLALİ Ar – Yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah’ın kulu. Ali kelimesi Kur’an’da Allah’ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır. M
9 ABDÜLALİM  Ar – Alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulun­duran Allah’ın kulu. Alim kelimesi Allah’ın 99 isminden birisidir. M
10 ABDÜLAZİM Ar – Azamet ve büyüklük sahibi Allah’ın kulu. – Al­lah’ın isimlerinden,(bkz. elAzim). M
11 ABDÜLAZİZ Ar – Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah’ın kulu.(bkz. Aziz). Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz  32. Osmanlı padişahının adı. M
12 ABDÜLA’LA Ar – En yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah’ın kulu. A’la kelimesi Kur’anı Kerim’in sıfatı olarak geçmektedir. Ünlü bir İslam bilgini. M
13 ABDÜLBAKİ Ar – Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah’ın kuluAllah’ın isimlerinden,(bkz. Baki). M

14 ABDÜLBARİ Ar – Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Al­lah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı al­madan kullanılmaz. M
15 ABDÜLBASİR Ar – Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Al­lah’ın kulu. –(bkz. elBasir). M
16 ABDÜLBASIT Ar – Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah’ın kulu. – Allah’ın isimlerinden(bkz. elBasıt). M
17 ABDÜLBEDİ Ar – Allah’ın isimlerinden. Bedi’nin kulu.(bkz. elBedi). M
18 ABDÜLBERR Ar – Berr’in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah’ın isimlerindendir.(bkz. elBerr). M
19 ABDÜLCEBBAR Ar – Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah’ın kulu. Cebbar, Allah’ın isimlerindendir. M
20 ABDÜLCELİL Ar – Büyük, ulu, yüce Allah’ın kulu. Celil, Allah’ın isimlerindendir. M